محصول

لوله تزریق گروت

 سیستم های تزریق مواد آببند کننده جایگاه خود را در روش های نوین ساخت باز نموده اند. همواره امکان بوجود آمدن صدمه به ممبران ها وجود دارد و همچنین درزهای انبساط و سازه ای نیاز به توجه بیشتری از نظر آببندی دارند. لذا لوله های تزریق مواد آببند کننده یکی از مصالح تخصصی مورد استفاده در ژئوسنتتیک نیز توسط این شرکت تولید و به پروژه های استراتژیک کشور عرضه می شود. لوله ها در 2سایز با قطر داخلی 6 و 11 میلیمتر برای مقادیر مختلف تزریق طراحی و ارایه می گردند.

محصولات و کاربردهای مرتبط