کاربرد

کانال انتقال آب

آبرسانی از مناطق پرآب به زمینهای کم آب تر میتواند بوسیله کانالهای آب انجام گیرد. مقطع این کانالها عمدتا ذوذنقه ای شکل بوده به منظور جلوگیری از هدررفتن آب حین انتقال از دیوار و کف کانال آنرا عایق میکنند. ژئوممبران HDPE به دلیل خواص مناسب و عمر مفید بالا انتخاب بسیار مناسب برای این کاربرد است. ژئوممبرین روی سطح گسترده شده و بوسیله دستگاههای جوشکاری اتوماتیک بیکدیگر متصل مینمایند. در صورت نیاز به بتن ریزی ،استفاده از ژئوممبران LLDPE توصیه مناسبتری خواهد بود.

محصولات مرتبط